Loading...
Home 2018-05-15T15:32:57+00:00

Informatie

Wintraecken Advies voert opdrachten uit voor onderzoek, (juridisch) advies en ontwerp betreffende beleid, ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefomgeving alsmede interim- en/of projectmanagement op voornoemd gebied.

Wintraecken Advies adviseert, ondersteunt, begeleidt en realiseert uw bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing, landschappelijk inpassingsplan, planschaderisicoanalyse en daarmee uw omgevingsvergunning.

Wanneer komt Wintraecken Advies in beeld?
Wintraecken Advies komt in beeld als u een ruimtelijk plan heeft. Dat is meestal een bouwplan, maar het kan ook zijn dat u enkel het gebruik of de functie van een pand wilt wijzigen. Eén van de volgende scenario’s doet zich meestal voor:

1. De gemeente heeft al principemedewerking verleend aan uw plan
De gemeente heeft al principemedewerking toegekend aan uw plan. Dan weet u ook al wat u nodig heeft en moet doen om de gewenste omgevingsvergunning te kunnen krijgen. U moet dan een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing aanleveren, waarmee de ruimtelijke en milieu-hygiënische aanvaarbaarheid van uw plan wordt aangetoond. Wij maken complete bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en planschaderisicoanalyses welke aan alle eisen voldoen. Ook dragen wij zorg voor de eventueel noodzakelijke deelonderzoeken, zoals bijvoorbeeld een bodemonderzoek, een ecologische quickscan of een planschadetaxatie.

2. De gemeente kent uw bouwplan nog niet
Het kan ook zijn dat de gemeente uw plan nog helemaal niet kent. U bent benieuwd naar de kans van slagen van uw plan. Wij kunnen dan in eerste instantie een haalbaarheidsonderzoek in de vorm van een ruimtelijke quickscan uitvoeren. Een ruimtelijke quickscan is eigenlijk hetzelfde als een ruimtelijke onderbouwing, maar dan zonder nadere deelonderzoeken. Als blijkt dat uw bouwplan kans van slagen heeft, dan volgt in de meeste gevallen een principeverzoek aan de gemeente. Verleent de gemeente vervolgens principemedewerking aan uw plan, dan heeft u daarna een bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing nodig die wij voor u kunnen maken. Dan pas laten we ook de nadere deelonderzoeken uitvoeren.

3. De gemeente kent uw bouwplan al wel, maar doet moeilijk of weigert medewerking
Ook als de gemeente moeilijk doet of weigert om principemedewerking te verlenen, is een ruimtelijke quickscan wellicht zinvol. Blijkt namelijk uit de quickscan dat uw bouwplan toch kans van slagen heeft, dan treden we in overleg met de gemeente. Wij proberen dan om alsnog de principemedewerking van de gemeente te krijgen.

Wintraecken Advies coördineert het totaalonderzoek naar vermogen. In dit kader fungeren wij als eerste aanspreekpunt voor opdrachtgever, extern deskundige bureau en bevoegd gezag. Wintraecken Advies ziet tevens toe op het naleven van de afgesproken planning en de gemaakte afspraken. Tot slot dragen wij zorg voor het reproduceren en aanleveren van het bestemmingsplan, de ruimtelijke onderbouwing en de planschaderisicoanalyse aan u als opdrachtgever. Wintraecken Advies is ook in staat om ten behoeve van uw plan een landschappelijk inpassingsplan op te stellen.

CONTACTGEGEVENS

Contact

Wintraecken Advies B.V.
Harry Bolsiuslaan 13, 5481 BN Schijndel
Telefoon (06) 146 488 29 – E-mail info@wintraeckenadvies.nl